Marist Asia Foundation

มูลนิธิมาริสท์เอเชียได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิตามกฎหมายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนยากจน แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนองให้สามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุขและโครงการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในด้านต่างๆ

โดยก่อนหน้าที่จะจัดตั้งเป็นมูลนิธิ มูลนิธิมาริสท์เอเชียเดิมใช้ชื่อว่า “มาริสท์ มิชชั่น ระนอง” เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการประเมินความความต้องการของแรงงานข้ามชาติในปี พ.ศ. 2549 และทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกลุ่มที่ยากไร้และเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ

ปัจจุบันมูลนิธิมาริสท์เอเชียมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนชาวพม่าอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี และสนับสนุนแรงงานข้ามชาติที่ต้องการเพิ่มพูนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน

นอกจากนี้ ในปี 2556 มาริสท์ มิชชั่น ระนองได้ทำการเปิดศูนย์มาริสท์ (Marist Centre) ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์เพื่อให้บริการด้านการศึกษา สุขภาพ และโครงการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติของศูนย์

มูลนิธิมาริสท์เอเชียเป็นองค์กรคาทอลิกที่ให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในประเทศไทย ภายใต้ภารกิจของสังคมแห่งพระแม่มารีย์ (The Society of Mary) หรือ มาริสท์ (Marists) แห่งภูมิภาคเอเชีย

มูลนิธิมาริสท์เอเชียได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักรคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และท่านสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล (Bishop Joseph Prathan Sridarunsil)

ทีมงานของมูลนิธิมาริสท์เอเชียประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ชาวไทย ชาวพม่า และรวมถึงอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นของจังหวัดระนองประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวไทยและชาวพม่า

ทางมูลนิธิฯ มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถามและให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่ออาจารย์ประสิทธิ์ รักกลิ่น prasitrugklin37@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 077 812 920